Regulamin Konkursu Biblijnego z FranciszkanieTV
na XVI Tydzień Biblijny
14-21 kwietnia 2024

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Redakcja FranciszkanieTV, działająca w ramach Prowincji Św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów).
 2. Fundatorem nagród na poszczególne dni Tygodnia Biblijnego są: Wydawnictwo W drodze, Vocatio i Rosikon Press. Fundatorem nagrody głównej jest Wydawnictwo W drodze.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Instagram, Google ani YouTube. Serwisy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane, z zastrzeżeniem, że wysyłka nagród będzie realizowana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs trwa w dniach 14-21 kwietnia 2024 roku.
 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem kanału YouTube FranciszkanieTV https://www.youtube.com/@FranciszkanieTV.

§3 Pytania konkursowe

 1. Pytania konkursowe pojawiać się będą w formie wideo na kanale YouTube Organizatora. Udostępniane będą także na fanpage Organizatora na Facebooku i Twitterze oraz na stronie https://franciszkanie.tv/.
 2. Odpowiedzi na pytania konkursowe będzie można przesyłać poprzez formularz Google (osobny link do każdego pytania w opisie filmu na kanale YouTube) do godz. 20:00 dnia następnego, na który jest przeznaczone pytanie (np. pytanie na niedzielę 14 kwietnia – odpowiedzi można przesyłać do poniedziałku 15 kwietnia do godz. 20:00. Odpowiedzi przesłane po wyznaczonym terminie (wskazanym szczegółowo w każdym formularzu) nie będą brały udziału w losowaniu nagród.
 3. Każdy uczestnik może przesłać jedną odpowiedź na każde pytanie (wypełnić jeden formularz Google do każdego pytania).
 4. Ogłoszenie zwycięzców wieczorem dnia, w którym kończy się czas na przesłanie odpowiedzi. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w wyniku losowania i powiadomieni o wygranej drogą mailową. Stosowna informacja zostanie podana na Facebooku i YouTube Organizatora (w opisie/komentarzu do materiału). Nagrodami dla zwycięzców są książki od Fundatorów. O przyznaniu konkretnych nagród decyduje Organizator.
 5. Nagroda główna zostanie wylosowana spośród osób, które prześlą poprawne odpowiedzi na wszystkie 7 pytań. Jeśli nie będzie takich osób, to losowanie odbędzie się wśród osób, które prześlą największą liczbę poprawnych odpowiedzi.
 6. Ogłoszenie zwycięzcy nagrody głównej w poniedziałek 22 kwietnia 2024 r.
 7. Korzystamy z Pisma Świętego „Biblia Tysiąclecia, wydanie piąte“, które jest dostępne w Internecie (np. https://pismo.swiete.pl/)

 §4 Nagrody

Nagrodami w Konkursie są książki ufundowane przez Wydawnictwa: W drodze, Vocatio i Rosikon Press.

Nagroda główna to seria Katolickich Komentarzy do Pisma Świętego (dostępny na dzień 31 marca 2024 r.).

Jeśli dana osoba zostanie wylosowana i wygra nagrodę w postaci książki w jednym z 7 pytań, a potem zostanie wylosowana jako zwycięzca nagrody głównej, to otrzyma pakiet Katolickich Komentarzy do Pisma Świętego z pominięciem wygranej w tygodniu książki, aby uniknąć zdublowania nagrody.

 1. Nagrody będą wysyłane na adres pocztowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po przesłaniu przez Zwycięzców niezbędnych danych.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i miasto) na Facebooku i kanale YouTube.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@franciszkanie.tv
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Biblijny z okazji XV Tygodnia Biblijnego z FranciszkanieTV).
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§6 Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Polsce z siedzibą przy ul. Świętej Trójcy 4 w Gdańsku (80-822); kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: kuria; W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z pod adresem e-mail: kontakt@franciszkanie.tv .
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez redakcjafranciszkanietv@gmail.com (poprzez formularze Google).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy.