Daję Słowo – przygotowanie #7 – XX niedziela A

Omawiamy Liturgię Słowa z XX niedzieli zwykłej roku A, a tym razem dokładniej samą Ewangelię.

Ewangelia:

Mt 15, 21-28
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Zobacz Daję Słowo z 2020 r.

Fragmenty Pisma Świętego:

Mt 14,19 – 1. rozmnożenie chleba – trawa
Mt 15,35 – 2. rozmnożenie – ziemia

Izebel pochodziła z Sydonu – 1 Krl 16,31
W tym czasie Eliasz idzie do Sarepty koło Sydonu – 1 Krl 17,8-24

W wersji Mk 7,24 – tylko Tyr. Sydon u Mt być może dodany za Mt 11,21:
Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły.

Jezus uzunął się – Mt 15,12
10 Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: «Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. 11 Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym». 12 wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie?»

Mt 12,14
Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 

Kanaan
Rdz 10,19
Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim – aż do Leszy.

Rdz 10,6.15
6 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
15 Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.

2 Sm 24,7 – spis ludności za Dawida
Udali się potem do twierdzy Tyru, a później do wszystkich miast Chiwwitów i Kananejczyków.

Potępienie Tyru i Sydonu
Jl 4,4-6
I wy, Tyrze i Sydonie, cóż macie przeciwko Mnie, i wy, wszystkie okręgi filistyńskie?
Chcecie wziąć na Mnie odwet? Jeśli tylko zechcecie Mi to uczynić,
to Ja bardzo szybko wasz odwet obrócę wam na głowy.
5 Zabraliście srebro moje i złoto, a wspaniałe klejnoty moje zanieśliście do swoich świątyń.
6 Wy, którzyście synów Judy i synów Jeruzalem oddali synom Jawanupo to, by ich oddalić od kraju. 

2 Mch 8,10-11
10 Nikanor postanowił ze sprzedaży Żydów w niewolę zapłacić podatek wynoszący dwa tysiące talentów, które król był winien Rzymianom3. 11 Posłał więc zaraz do miast nadmorskich wezwanie, aby kupowano żydowskich niewolników, obiecując dać im dziewięćdziesięciu niewolników za jeden talent. Nie brał przy tym pod uwagę losu, który miał go spotkać ze strony Wszechmocnego. 

Pies
1 Sm 17,43
I rzekł Filistyn do Dawida: «Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem?» Złorzeczył Filistyn Dawidowi [przyzywając na pomoc] swoich bogów.

Iz 56,10-11
Stróże jego – są wszyscy ślepi, niczego nie widzą.
Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania;
marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać.
11 Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone.
Są to pasterze niezdolni do zrozumienia.
Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku. 

1 Sm 24,15
Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem, za jedną pchłą?

2 Krl 8,13
Wtedy Chazael zawołał: «Czymże jest twój sługa – ten [zdechły] pies – żeby miał wykonać to straszne dzieło?» Elizeusz odpowiedział: «Pan objawił mi, że będziesz królem Aramu». 

Prz 26,11
Jak pies do wymiotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa.

Łk 16,21
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.

Mt 7,6
Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

Flp 3,2
Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców.

Ap 22,15
Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. 

Pozytywnie o psie
Tb 6,1
I poszedł chłopiec, a razem z nim anioł, a także i pies wyszedł z nim i podróżował razem z nimi. Tak podróżowali obaj i zastała ich pierwsza noc, i przenocowali nad rzeką Tygrys.

Ps 22,21
Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro.

1 Krl 21,19
I powiesz mu: „Tak mówi Pan: Czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś [winnicę]?” Potem powiesz mu: „Tak mówi Pan: Tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew”».

Sdz 1,7 – Juda i Symeon walczą z Kananejczykami, po śmierci Jozuego.
Powiedział wtedy Adoni-Bezek: «Siedemdziesięciu królów z odciętymi kciukami u rąk i nóg zbierało okruchy pod moim stołem. Oto jak ja postąpiłem, tak i mnie oddał Bóg». Odprowadzono go do Jerozolimy i tam umarł.

Mała wiara
Mt 14,31
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?» 

Mt 16,8
Jezus, poznawszy to, rzekł: «Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba?

___________________________________

Ga 2,11-14
11 Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. 12 Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. 13 To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. 14 Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: «Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?» 

Dz 21,3-6 – chrześcijanie w Tyrze
3 Zobaczyliśmy Cypr i zostawiliśmy go po lewej ręce, a płynąć do Syrii, przybyliśmy do Tyru, tam bowiem miano wyładować okręt. 4 Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni, a oni pod wpływem Ducha odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy. 5 Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeżu padliśmy na kolana i modliliśmy się. 6 Pożegnaliśmy się wzajemnie: myśmy weszli na okręt, a oni wrócili do swoich domów. 

Dz 17,12 – Greczynki
Wielu też z nich uwierzyło, a także [wiele] wpływowych Greczynek i niemało mężczyzn.

1 Krl 5,25 – Salomon i Hiram: pszenica i oliwa
Salomon zaś dawał Hiramowi na wyżywienie jego dworu dwadzieścia tysięcy kor pszenicy i dwadzieścia tysięcy bat tłoczonej oliwy. Co roku Salomon dawał to Hiramowi.

Ez 27,17 – lament nad upadkiem Tyru
Juda i kraj Izraela prowadzili z tobą handel: za twe towary dostarczali ci pszenicę z Minnit, wosk i miód, i oliwę, i balsam.

Dz 12,20
[Herod Agryppa I] gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu. Lecz oni razem przybyli do niego, pozyskali Blasta, podkomorzego królewskiego, i prosili o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla.

1 Krl 9,10-14 – miasta w Galilei dla Hirama
10 Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwa gmachy, to jest świątynię Pańską i pałac królewski, 11 a Hiram, król Tyru, dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, i złota, stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon dał Hiramowi za to dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej.

Przeciw Tyrowi
Am 1,9-10
9 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż wydali oni Edomowi uprowadzonych aż do ostatniego i nie pamiętali o bratnim przymierzu.
10 Ześlę więc ogień na mury Tyru i strawi jego pałace. 

Iz 23 – cały rozdział

Jr 25,17-18.22
17 Wziąłem więc kubek z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan: 18 Jerozolimę, miasta judzkie, ich królów i przywódców, by uczynić z nich pustkowie, przedmiot grozy, pośmiewiska i przekleństwa, jak to jest dzisiaj; (…) wszystkich królów Tyru i wszystkich królów Sydonu oraz wszystkich królów zamorskich wysp.

Jr 47,4
Nadszedł bowiem dzień, by zniszczyć wszystkich Filistynów.
I wytępię wszystkie niedobitki, mogące nieść pomoc dla Tyru i Sydonu.
Pan zniszczy naprawdę Filistynów, pozostałość z wyspy Kaftor.

Ez 26-28

Zach 9,2-4
2 Zarówno Chamat, które z nim graniczy, jak Tyr i Sydon, bo mądrość [Jego] jest wielka.
3 Tyr otoczył się wałem obronnym, nagromadził srebra jak piasku – i złota – jak błota na drogach.
4 Jednak zawładnie nim Pan i jego bogactwo strąci w głębie morza; a jego samego w ogniu strawi. 


DSP – to cykl biblijny na żywo omawiający dokładnie pod względem historycznym, kulturowym, społecznym i językowym wszystkie fragmenty biblijne użyte w Liturgii Słowa. Odcinki pojawiają się (mniej więcej…) co dwa tygodnie, w piątki. Zapraszamy!