Siewcy Lednicy – Jezu ufam Tobie

Pieśń Pielgrzyma na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016 – „Jezu ufam Tobie” w wykonaniu Siewców Lednicy.

Teledysk został zrealizowany i wyprodukowany przez FranciszkanieTV.

słowa (words): św. Jan Paweł II
muzyka (music): Piotr Ziemowski
scenariusz (written and directed by): Agnieszka Chrostowska
premiera (released on): 17.05.2015

W realizacji pomogli nam:
Hotel Kolegiacki w Poznaniu
Konsulat Honorowy Ukrainy w Poznaniu
Franciszkanie Konwentualni w Poznaniu
Dziękujemy!

„Jezu, ufam Tobie!” to pieśń nadziei i zawierzenia. Czy młodzież z całego świata, przybywająca do Polski, może jej nie zaśpiewać?

Zobacz jak powstawał teledysk

„Jezu, ufam Tobie!” to słowa z obrazu Jezusa Miłosiernego. Nimi Pan Jezus polecił świętej Faustynie zawierzać cały świat swojemu Miłosierdziu, kiedy ukazał się jej w Krakowie. Po 100 latach od tego objawienia, pielgrzymujemy z całego świata w to samo miejsce, aby powiedzieć Chrystusowi: „Jezu, ufam Tobie!”. Kiedy spotkamy się w Krakowie na Światowych Dniach Młodych ta modlitwa po raz kolejny wyjdzie z tego miejsca i jak iskra Bożego Miłosierdzia obiegnie cały świat.

Czytaj więcej

Zwrotkami pieśni są słowa świętego Jana Pawła II, papieża z Polski, który kochał młodzież. „Podnieście głowy wysoko, zobaczcie cel Waszej drogi!” „Nie bójcie się wyzwań świata, bo do Was należy przyszłość” „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” – to słowa Ojca, które umacniają nas, gdy pielgrzymujemy na krańce świata czyniąc miłosierdzie. Nie ustawajmy w tej drodze! Idźmy i śpiewajmy „Jezu, ufam Tobie!”

Wersja litewska na PranciškonaiTV

(ENG)
„Jesus, I trust in you!”. These words are written on the Image of Divine Mercy. Using these words Jesus commanded Saint Faustina to entrust the entire world to his mercy when he appeared to her in Cracow. Hundred years after this epiphany, pilgrims from around the world gather in the very same place to say „Jesus, I trust in you!” When we meet in Cracow at the World Youth Day, this prayer, once again, will originate from the same place and as a spark of Divine Mercy will travel around world.

The lyrics of this song are words of Saint John Paul II, the Polish pope who loved young people. „Raise your heads up, see your destination”. „Do not be afraid of the challenges of the world, because the future belongs to you”. „Open the door to Christ!” are the words of the Father that strengthen us when we go on pilgrimage to the ends of the world giving mercy. Do not cease doing this. Let’s go and sing „Jesus, I trust in you!”

(IT)
Gesù, confido in Te! – La canzone del Pellegrino
„Gesù confido in Te!” Esprime tutto, ma soprattutto la speranza e il futuro. „Gesù confido in Te!” e’ la canzone della speranza e dell’affidamento. Può la gioventù di tutto il mondo, che arriva in Polonia, non cantarla?

„Gesu’ confido in Te!” Queste parole appaiono sull’immagine di Gesu’ Misericordioso. Con queste parole Gesu’ ha raccomandato a santa Faustina di affidare tutto il mondo alla Sua Misericordia, quando si manifestava a lei a Cracovia. Oggi, dopo quasi 100 anni da questa rivelazione, i giovani da tutto il mondo arrivano a Cracovia per dire a Cristo: „Gesu’ confido in Te!”. Questa preghiera ancora una volta uscira’ da Cracovia e attraverso Voi, giovani pellegrini, come una scintilla della Divina MIsericordia si diffondera’ per tutto il mondo.
I versi della canzone sono le parole di Giovanni Paolo II, il papa dalla Polonia che amava la gioventu’.
„Alzate in alto le teste, vedete il traguardo della Vostra strada!” ” Non abbiate paura delle sfide del mondo, perche’ il futuro appartiene a Voi”. „Aprite le porte a Cristo!” – sono le parole del Padre, che ci rafforzano, quando pellegriniamo ai confini del mondo portando a tutti il messaggio della Misericordia. Non fermiamoci su questa strada! Andiamo e cantiamo „Gesu’ confido in Te!”

(LT)
„Jėzau pasitikiu Tavimi!” – tai piligrimo giesmė kuri skirta 2016 metų Pasaulinėms Jaunimo Dienoms Krokuvoje.
„Jėzau pasitikiu Tavimi!” – Tai vilties ir atsidavimo giesmė, ar jaunimas iš viso pasaulio, kuris atvyksta į Lenkiją gali jos negiedoti?

„Jėzau pasitikiu Tavimi” – šiuos žodžius matome Gailestingojo Jėzaus paveiksle. Šiais žodžiais Viešpats Jėzus paragino šventąją Faustiną pavesti visą pasaulį Jo Gailestingumui, tuomet kai pasirodė jai Krokuvoje. Praėjus šimtmečiui nuo šio apreiškimo, keliaujame iš viso pasaulio į tą pačią vietą, kad pasakytume Kristui: -„Jėzau pasitikiu Tavimi!”Kai susitiksime Krokuvoje, Pasaulio Jaunimo Dienose, šį malda ir vėl plauks iš šios vietos ir kaip Dievo Meilės žiežirba apskries visą pasaulį.
Šios giesmės eilutės, tai Jono Pauliaus II-jo, popiežiaus kilusio iš Lenkijos, kuris taip mylėjo jaunimą, žodžiai.
„Aukštyn pakelkite galvas, pažvelkite į Jūsų kelionės tikslą!” „Nebijokite pasaulio iššūkių, nes Jums priklauso ateitis.” „Kristui, atverkite duris!” – tai Tėvo žodžiai, kurie stiprina mus, kai keliaujame iki pasaulio pakraščių, skleisdami gailestingumą. Nesustokime šiame kelyje! Keliaukime ir giedokime:  „Jėzau, pasitikiu Tavimi!”

Potrzebujesz modlitwy? Napisz: http://www.skrzynkamodlitwy.pl
3zdania – codzienne krótkie rozważanie Słowa po franciszkańsku: http://www.3zdania.pl